Πολιτική Απορρήτου

 1. Αυτή η ιστοσελίδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί βάσει των ακόλουθων Όρων και Προϋποθέσεων, των οποίων η αποδοχή γίνεται με τη χρήση της ίδιας της ιστοσελίδας:
  1. Τα άτομα που επισκέπτονται αυτήν την ιστοσελίδα και με σκοπό την παροχή εισφοράς στο Σωματείο το πράττουν με τη δική τους ελεύθερη βούληση και με πλήρη επίγνωση τους ότι η πράξη τους αποτελεί οικονομική συνεισφορά προς τον Σωματείο.
  2. Το Σωματείο διαφυλάσσει το δικαίωμα στην τροποποίηση της αμοιβής που απαιτείται για την συμμετοχή σε οποιανδήποτε εκδήλωση καθώς και τις τιμές προϊόντων και /ή υπηρεσιών που ενδείκνυται σε αυτήν την ιστοσελίδα χωρίς προειδοποίηση.
 • Οι παραγγελίες προϊόντων και υπηρεσιών θα εξαρτώνται στο κατά πόσον υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις και /ή προϊόντα και/ή προσωπικό για την παροχή υπηρεσιών. Το Σωματείο διαφυλάσσει το δικαίωμα να αρνηθεί οποιανδήποτε εγγραφή για συμμετοχή και να αρνηθεί να προμηθεύσει οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία σε οποιονδήποτε άτομο.
 1. Η χρήση της ιστοσελίδας περιορίζεται σε νόμιμους σκοπούς που εξυπηρετούν τις δραστηριότητες του Σωματείου.
 2. Η λογοκλοπή των περιεχομένων αυτής της ιστοσελίδας και η διαβίβαση τους σε τρίτους καθώς και η αναπαραγωγή υλικού που αναρτιέται σε αυτή απαγορεύεται αυστηρά.
 1. Οι παρακάτω περιορισμοί Πνευματικής Ιδιοκτησίας υπόκειται στην χρήση της συγκεκριμένης ιστοσελίδας:
  1. Tο Σωματείο θα πρέπει να δίδει την συγκατάθεση του προκειμένου να γίνει η εμπορική χρήση ή δημοσίευση ολόκληρου ή μέρους του υλικού της ιστοσελίδας.
  2. Αναφορικά με το φωτογραφικό υλικό ή έγγραφα που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα θα πρέπει να ζητείται γραπτή συγκατάθεση από τους ιδιοκτήτες των πνευματικών δικαιωμάτων για σκοπούς αντιγραφής και /ή αναπαραγωγής.  
 • Το έγγραφο υλικό που διατίθεται στην ιστοσελίδα από το Σωματείο μπορεί να αντιγραφεί για προσωπική χρήση και μόνο και όχι για εμπορική εκμετάλλευση, και με την προϋπόθεση ότι δεν θα γίνεται καμία αλλαγή, και το έγγραφο θα αντιγράφεται στην ολότητα του.
 1. Εκτός αν αναφερθεί διαφορετικά, τα πνευματικά δικαιώματα όλων των εικόνων και /ή φωτογραφικού υλικού και /ή άλλου υλικού που έχει αναρτηθεί και /ή που θα αναρτηθεί από καιρό εις καιρού στην ιστοσελίδα ανήκουν στο Σωματείο.
 1. Ασφάλεια

Κάθε απώλεια που μπορεί να συμβεί ή να υποστεί από τον χρήστη κατά τη διάρκεια μεταφοράς πληροφοριών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλους συνδέσμους στο διαδίκτυο θα βαραίνουν αποκλειστικά και μόνον το χρήστη, και σε καμία περίπτωση μερική ή ολόκληρη απώλεια δεν θα βαρύνει το Σωματείο. 

 1. Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
  1. Η χρήση αυτής της ιστοσελίδας αποτελεί συγκατάθεση με τους όρους της Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, όπως καθορίζεται πιο κάτω.
  2. Το Σωματείο έχει το δικαίωμα να συλλέγει, να αποθηκεύει και να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα του χρήστη σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασίας του Ατόμου) Νόμου (N.138 (I)/2001) (εφεξής ο «Νόμος»).
 • Οι χρήστες αυτής της ιστοσελίδας έχουν το δικαίωμα να προσεγγίζουν, να ενημερώνουν ή να αρνούνται περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου.
 1. Το Σωματείο δεν θα δημοσιοποιήσει οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα σε τρίτους χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του χρήστη εκτός αν έχει προηγηθεί τέτοια συμφωνία για σκοπούς: (α) προστασίας των συμφερόντων των χρηστών; (β) συμμόρφωσης με τους εκάστοτε νόμους, κανονισμούς και δικαστικής διαταγής; (γ) προστασίας του κοινού συμφέροντος; (δ) επεξεργασίας συναλλαγών πληρωμής όπως περιγράφεται πιο κάτω. 
 2. Αυτή η ιστοσελίδα δύναται να συμπεριλαμβάνει συνδέσμους τους οποίους διαχειρίζονται τρίτοι. Το Σωματείο δεν αποδέχεται οποιανδήποτε ευθύνη και/ή υπαιτιότητα για τις πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων όπως αυτές εφαρμόζονται σε ιστοσελίδες τρίτων, και οι οποίες υπερβαίνουν τον έλεγχο του.
 3. Με την υποβολή των λεπτομερειών της πιστωτικής σας κάρτας (ή άλλου τύπου κάρτας πληρωμών), δέχεστε και συμφωνείτε να εξουσιοδοτήσετε το Σωματείο να χρεώσει αυτήν την κάρτα για το ποσό της αιτούμενης υπηρεσίας και/ή συναλλαγής.
 • Η διαχείριση των συναλλαγών πληρωμών γίνεται από οικονομικούς οργανισμούς οι οποίοι λαμβάνουν τον αριθμό της κάρτας και άλλα προσωπικά δεδομένα έτσι ώστε να εξακριβωθεί η εγκυρότητα του αριθμού της κάρτας και διαδικασία συναλλαγών.  
 1. Εφαρμοστέο Δίκαιο

Η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας διέπεται από τον Νόμο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

elGreek